1938 Maytag strike

1938 Maytag strike

Sconosciuto